Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel

Hilversum, september 2022

Betreft: recente ontwikkelingen Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel

Geachte leden,

In de nieuwsbrief van januari jl. hebben wij u geïnformeerd over een aantal zaken met
betrekking tot de Vereniging. Inmiddels zijn we aantal maanden verder, uiteraard hebben wij
niet stil gezeten en begint één en ander vorm te krijgen.

Korian Nederland B.V., de nieuwe zorgexploitant van Villa Overbosch, heeft ons te kennen
gegeven de samenwerking met de Vereniging te beëindigen. Korian Nederland B.V. opereert
in herstel- en revalidatiemarkt onder merknaam “Dores Herstelzorg”.
Dores Herstelzorg heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor de prestaties ELV
(Eerstelijns Verblijf) en GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg). Beide producten vallen onder het
basispakket van de Zorgverzekeraars. Dores heeft ons te kennen gegeven dat het niet in haar
bedrijfsvoering past een bepaalde groep (lees: de leden van Dennenheuvel) voorrang krijgt
bij opname of anderszins bepaalde voordelen zal genieten, enkel en alleen op basis van hun
lidmaatschap van onze Vereniging. Men wenst geen onderscheid te maken tussen
(potentiële) cliënten van de locatie Overbosch.

Uiteraard zijn wij in deze beslissing van Korian Nederland B.V. bijzonder teleurgesteld te
meer omdat daarmee ook de laatste verbinding met de oorspronkelijk fysieke locatie van de
Vereniging Villa Overbosch verbroken.
En toch heeft Korian Nederland B.V. ook een terecht punt. Veel zorg waar onze leden in het
verleden van de Vereniging een bijdrage voor ontvangen, vallen tegenwoordig binnen het
basispakket van de zorgverzekeraars. Desondanks menen wij dat onze 115 jaar oude
Vereniging nog steeds bestaansrecht heeft! Bovendien sluiten wij ook niet uit dat
bezuinigingen in de zorg in de nabije toekomst weer zullen leiden tot het aanpassen van het
vergoedingensysteem.

Op dit moment voeren wij gesprekken met diverse partijen om te zien of er mogelijkheden
zijn tot samenwerking of tot dienstverlening aan onze leden met als doel om het
lidmaatschap meerwaarde te kunnen geven. Zo denken wij bijvoorbeeld aan het instellen
van een “vraagbaak” of zelfs een intermediair.

Het zorglandschap wordt de laatste jaren steeds ondoorzichtiger en wij hebben gemerkt dat
velen het moeilijk vinden om hierin hun weg te vinden. Wellicht zou de Vereniging hierbij
een helpende hand kunnen bieden in de vorm van een centrale helpdesk voor de leden. Wij
zijn hierover in gesprek met een aantal partijen en hopen u hierover in de loop van het jaar
meer duidelijkheid te kunnen geven.

Ook andere vormen van zorg, die geen onderdeel uitmaken van het basispakket van de
zorgverzekeraars, maar wel aansluiten bij de behoefte van de leden, worden door ons
onderzocht. Ook hierover zijn wij in gesprek met zorgaanbieders. Het spreekt vanzelf dat het
doel van de Vereniging, zoals dit is benoemd in de statuten, leidend zal zijn.
Er zijn dus veel (oriënterende) gesprekken gaande. Wij houden u op de hoogte van het
resultaat.

Wel kunnen wij u al het volgende aanbieden:
Alle leden kunnen per direct gebruik maken van erkende zorghotels in Nederland. Dit is niet
alleen voor het verkrijgen van zorg of respijtzorg, maar ook voor een korte break of vakantie,
mits u hiervoor een indicatie heeft. De vergoeding die u als lid ontvangt is conform de
regeling zoals u gewend was bij een verblijf in Villa Overbosch.
Om de kwaliteit ook daadwerkelijk te kunnen garanderen worden de vergoeding alleen
uitgekeerd als het verblijf is verzorgd door een zorghotel met het SNHZ keurmerk. Kijkt u
hiervoor ook op: https://www.zorghotels.nl/kennisbank/snhz
Uiteraard heeft de vergoeding betrekking op het gedeelte dat niet door uw zorgverzekeraar
wordt gedekt.
Uiteraard zijn ook alle suggesties en adviezen van harte welkom en worden deze
meegenomen in de gedachtevorming.

Mail : info@dennenheuvel.com
Telefonisch : (085) 130 1887 (Ma – Do)

Met vriendelijke groet,
Mede namens de ledenraad,

Mark Steinfelder
Bestuurder Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel

*********************************

Hilversum, januari 2022

                                                                                                      

Nieuwsbrief Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel 2022

Geachte leden,

 

Allereerst wensen wij u een gezond nieuw jaar toe. 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij u ook graag informeren over de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze vereniging. 

  1. Voor het jaar 2022 zal geen contributie worden geheven. 

Dit heeft een heuglijke reden, namelijk dat onze financiële positie heel goed is.  Er zijn hiervoor echter ook andere redenen, namelijk dat wij ten gevolge van wisselingen van de zorgexploitanten van herstellingsoord “Overbosch”, wijzigingen in de regelingen voor de financiering van herstelzorg, en de Corona lock-downs, in de afgelopen jaren lang niet al onze beschikbare  financiële middelen nuttig voor onze leden hebben kunnen besteden.  

  1. Gedachtenvorming over de toekomst van onze vereniging. 

Bestuur en Ledenraad van onze vereniging zullen zich in de komende periode beraden op de vraag of onze vereniging in de toekomst nog van voldoende nut voor onze leden kan zijn, en of onze vereniging nog bestaansrecht heeft. 

Zo ja, hoe dan ? Zo neen, hoe kunnen we onze beschikbare financiële middelen  dan in overeenstemming met de statutaire voorschriften zo goed mogelijk besteden ?

Leden van onze vereniging die aan de gedachtenvorming hierover willen bijdragen kunnen hiertoe contact opnemen met bestuur en ledenraad, via het bureau van onze vereniging,  per mail, info@dennenheuvel.com , of telefonisch, 085 130 18 87 (maandag tot en met donderdag)

  1. Vacatures in Ledenraad 

Zeer binnenkort zullen er enkele vacatures in de Ledenraad ontstaan. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de bestuurder en de ledenraad van onze vereniging, via het bureau van onze vereniging, of bij de voorzitter van de Ledenraad, via hein.van.de.wal@chello.nl  

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Ledenraad van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel 

AANMELDEN VOOR OPNAME
Heeft u een operatie in het ziekenhuis voor de boeg? Bent u op zoek naar een fijne plek om te herstellen? Leden van Vereniging Dennenheuvel verblijven tegen gunstige voorwaarden in het herstellingsoord Villa Overbosch. U bereikt ons via telefoonnummer via 088 50 57 070.