Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel

Mei 2024

Betreft: update ontwikkeling vereniging Dennenheuvel

Geacht lid,

Graag informeren wij, ledenraad en directie, u over de meest recente ontwikkelingen binnen onze
vereniging.

Het Serviceloket Dennenheuvel dat sinds vorig jaar actief is, wordt door onze leden gebruikt voor
allerlei vragen. De leden, die er gebruik van hebben gemaakt, geven aan dat ze tevreden zijn over de
terugkoppeling en antwoorden vanuit het Serviceloket Dennenheuvel. Daarom is besloten om het
huidige contract met een jaar te verlengen.

Daarnaast wordt vanuit het Serviceloket Dennenheuvel 4x per jaar een nieuwsbrief over een specifiek
onderwerp opgesteld om u over relevante onderwerpen inhoudelijk meer en beter te informeren. De
eerste nieuwsbrief is als bijlage aan dit schrijven toegevoegd. De volgende nieuwsbrief ontvangt u bij
het volgende schrijven vanuit de vereniging in het najaar. Alle nieuwsbrieven worden tevens op de
website van de vereniging geplaatst: www.dennenheuvel.com

Daarnaast zien we dat de leden nog steeds volop gebruik maken van diverse zorghotels. Uiteraard
houden we ook deze mogelijkheid overeind in dit lopende jaar.

Interessante ontwikkeling in 2024

De ledenraad en de directie hebben de afgelopen periode oriënterende gesprekken gevoerd met
vereniging WIK ( Willen is Kunnen). Deze vereniging kent u wellicht beter door de zorglocatie die zij
exploiteren in Noordwijk: De KIM.

Deze gesprekken met de vertegenwoordigers van WIK zijn prettig verlopen. Wij hebben besloten om
de mogelijkheid tot een intensieve samenwerking van beide verenigingen te onderzoeken.
Beide verenigingen kampen namelijk met dezelfde soort problematiek:

 • een veranderend zorglandschap
 • ziektekostenverzekeraars met wisselende pakketten
 • het kunnen leveren van echte toegevoegde waarde voor de leden
 • een vergrijzend ledenbestand

Nieuwsbrief vereniging Dennenheuvel, mei 2024

De gevoerde gesprekken geven veel energie en wij zien mogelijkheden om samen
bovenstaande problemen het hoofd te bieden. Om dit traject naar een volgende fase te
brengen hebben beide verenigingen samen een intentieverklaring opgesteld om het samen
gaan formeel te onderzoeken.

Ook deze intentieverklaring is als bijlage toegevoegd. Uiteraard doen wij dit in goed overleg
met u. Als u suggesties, ideeën of andere opmerkingen heeft, laat het ons dan weten. Het
liefst per mail op: info@dennenheuvel.com, maar uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken
op: 085 – 1301887 (ma t/m do).

Minder aantrekkelijk zijn de alternatieven voor deze samenwerking:

 • een sterfhuisconstructie, waarbij we de huidige dienstverlening overeind houden
  zolang dit betaalbaar is;
 • liquidatie van de vereniging en bestemming van het positief saldo zoeken voor een
  goed doel conform de statuten van de vereniging

De ledenraad en directie willen graag de mogelijkheid onderzoeken hoe we Dennenheuvel weer
nieuw leven in zouden kunnen blazen en de leden blijvend meerwaarde kunnen bieden voor hun
lidmaatschap. Wij hopen dat u deze keuze van harte ondersteunt.

Uiteraard zullen wij ook in de eventuele nieuwe situatie, de huidige dienstverlening hoog op de
agenda blijven zetten alleen dan met nog andere en extra mogelijkheden.

Mede op basis van uw reacties zullen wij besluiten of wij met dit traject verder zullen gaan. Mocht dat
het geval zijn, zullen wij u uiteraard informeren over de voortgang. De meest actuele informatie kunt u
dan lezen op de website van Dennenheuvel. Ook in de nieuwsbrief van dit najaar zullen wij dan
uitgebreid stil staan bij alle ontwikkelingen.
Nogmaals; al uw ideeën en suggesties zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Mede namens de Ledenraad,

Mark Steinfelder

Directeur – bestuurder

Bijlage 1: Nieuwsbrief Serviceloket Dennenheuvel nr. 1
Bijlage 2: de intentieovereenkomst tussen WIK en Dennenheuvel

*******************************

Hilversum, oktober 2023

Betreft: update Serviceloket Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel

Beste Leden,|

In de laatste nieuwbrief van april 2023 werd de start van ons Serviceloket aangekondigd.

Leden, die als gevolg van hun veranderende lichamelijke fitheid tegen (nieuwe) zorgvragen aanlopen,
kunnen die zorgvragen stellen aan het team van ons Serviceloket. Onze medewerkers denken met u
mee en wijzen u zo nodig de weg.

Hierbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

 • Aanpassing in zorg en/of hulpmiddelen
 • Hoe dit aan te pakken
 • Waar te vinden
 • Welke wetgeving en regelgeving is er in dat geval aan de orde
 • Bij welk loket of instantie aan te kloppen

We zijn inmiddels een aantal maanden verder en het is goed om te zien, dat de leden het loket
kunnen vinden. Zowel telefonisch als per mail wordt er contact gezocht.

Omdat ik mij kan voorstellen, dat het bestaan van ons Serviceloket nog niet zo bekend is bij u, breng
ik de contactgegevens van het Serviceloket nogmaals bij u onder de aandacht.
Het Serviceloket is telefonisch bereikbaar op maandag en vrijdag – let op dit is gewijzigd! – van 10.00
– 12.00 uur. Het telefoonnummer is 020-2422709. Per mail kunt u het Serviceloket altijd bereiken op
het volgende mailadres: Dennenheuvel@reade.nl . Men neemt dan zo snel mogelijk contact met u
op. Eind 2023 evalueren we samen met Reade de ontwikkelingen binnen het Serviceloket en zullen
wij besluiten of dit initiatief een verder vervolg krijgt in 2024.

Voor wat betreft uw algemene vragen over het lidmaatschap van Dennenheuvel of over de
vergoeding of bijdrage bij een verblijf in een zorghotel kunt u contact opnemen met telefoonnummer
085-1301887, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 16:00 uur, of per mail
info@dennenheuvel.com

In onze volgende nieuwsbrief van eind 2023 verwacht ik meer ontwikkelingen met betrekking tot de
Vereniging met u te kunnen delen.

Met vriendelijke groet,

Mark Steinfelder
Directeur bestuurder

*******************************

April 2023

Betreft: update ontwikkelingen Vereniging Dennenheuvel

Geachte leden,
De afgelopen maanden hebben wij veel goede tips en adviezen van leden mogen ontvangen. Deze hebben ons
geholpen om goed na te denken over de toekomst van de Vereniging.

Zoals in het laatste schrijven werd vermeld worden veel kosten, die in het verleden door de Vereniging werden
vergoed of waarvoor een bijdrage konden worden gevraagd bij de Vereniging, tegenwoordig volledig vergoed
door de ziektekostenverzekeraars.

Uiteraard kon en kunt u nog steeds een beroep op een vergoeding doen bij een verblijf in een erkend
zorghotel. In dat licht willen we u graag attenderen op het zorghotel “De Wulperhorst” gelegen op een
prachtige plek nabij Zeist. Veel leden hebben inmiddels hun weg weten te vinden naar deze mooie locatie van
de Valuas Zorggroep.
U vindt meer informatie op: https://valuaszorggroep.nl/locatie/landgoed-de-wulperhorst

Als Ledenraad en bestuur(der) zijn we met de directie van de Valuas Zorggroep in gesprek over mogelijke
verdere samenwerking. Zodra hierover meer te melden valt, zullen we dat uiteraard doen.
Daarnaast werd ons duidelijk dat er behoefte bestaat aan een soort van serviceloket, dat leden kan helpen om
de weg te vinden in het ingewikkelde zorglandschap. Wij zijn blij om te kunnen melden dat er in dat kader een
Overeenkomst is gesloten met Reade.
Reade is het expertisecentrum voor revalidatie en reumatologie in Amsterdam e.o., maar vervult ook een rol
als serviceloket op het gebied van alle vragen omtrent een veranderende lichamelijke fitheid, met tot gevolg
aanpassing in zorg en/of hulpmiddelen voor bewoners uit Amsterdam:
· hoe dit aan te pakken
· waar te vinden
· welke wetgeving en regelgeving is dan aan de orde
· bij welk loket of instantie aan te kloppen
In dit verlengde gaat Reade deze dienstverlening ook landelijk oppakken voor de leden van Dennenheuvel.
Het Serviceloket is telefonisch te bereiken op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur op
telefoonnummer: 020-2422709. Per mail is het loket altijd bereikbaar: Dennenheuvel@reade.nl
Het Serviceloket opent haar lijnen per 1 mei 2023.
Met Reade is afgesproken om dit Serviceloket in eerste instantie open te stellen voor een testperiode
van 6 maanden. Dan wordt geëvalueerd of er gebruik van wordt gemaakt en zo ja of de juiste
expertise aanwezig is, etc, etc. Uiteraard informeren wij alle leden over de uitkomst van deze
evaluatie.

Dat betekent dat u de Vereniging nu op twee verschillende telefoonnummers en e-mailadressen kunt
bereiken. Dat kan verwarrend overkomen. Vandaar dat we hieronder nog een keer duidelijk
aangeven, waarvoor u welk nummer kunt bellen en welk e-mailadres u kunt gebruiken:

1. Algemene vragen over Dennenheuvel, uw lidmaatschap, vergoedingen, bijdragen, suggesties,
maar ook als u een klacht heeft:
Telefoonnummer: 085-1301887 / Mail: info@dennenheuvel.com
2. Serviceloket voor uw zorgvragen
Telefoonnummer: 020-2422709 (maandag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur)
Mail: Dennenheuvel@reade.nl

Op deze wijze proberen we de leden zo maximaal mogelijk van dienst te zijn. Daarnaast zijn we nog
in gesprek met andere partijen over een mogelijke samenwerking. Hierover houden wij u uiteraard
op de hoogte.
Tot slot heeft de Ledenraad besloten om ook voor het lopende jaar – 2023 – geen contributie te
innen. De Vereniging heeft op dit moment voldoende liquiditeit om te kunnen voldoen aan al haar
verplichtingen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Ledenraad,

Mark Steinfelder
Directeur/ bestuurder

*******************************

Hilversum, september 2022

Betreft: recente ontwikkelingen Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel

Geachte leden,

In de nieuwsbrief van januari jl. hebben wij u geïnformeerd over een aantal zaken met
betrekking tot de Vereniging. Inmiddels zijn we aantal maanden verder, uiteraard hebben wij
niet stil gezeten en begint één en ander vorm te krijgen.

Korian Nederland B.V., de nieuwe zorgexploitant van Villa Overbosch, heeft ons te kennen
gegeven de samenwerking met de Vereniging te beëindigen. Korian Nederland B.V. opereert
in herstel- en revalidatiemarkt onder merknaam “Dores Herstelzorg”.
Dores Herstelzorg heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor de prestaties ELV
(Eerstelijns Verblijf) en GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg). Beide producten vallen onder het
basispakket van de Zorgverzekeraars. Dores heeft ons te kennen gegeven dat het niet in haar
bedrijfsvoering past een bepaalde groep (lees: de leden van Dennenheuvel) voorrang krijgt
bij opname of anderszins bepaalde voordelen zal genieten, enkel en alleen op basis van hun
lidmaatschap van onze Vereniging. Men wenst geen onderscheid te maken tussen
(potentiële) cliënten van de locatie Overbosch.

Uiteraard zijn wij in deze beslissing van Korian Nederland B.V. bijzonder teleurgesteld te
meer omdat daarmee ook de laatste verbinding met de oorspronkelijk fysieke locatie van de
Vereniging Villa Overbosch verbroken.
En toch heeft Korian Nederland B.V. ook een terecht punt. Veel zorg waar onze leden in het
verleden van de Vereniging een bijdrage voor ontvangen, vallen tegenwoordig binnen het
basispakket van de zorgverzekeraars. Desondanks menen wij dat onze 115 jaar oude
Vereniging nog steeds bestaansrecht heeft! Bovendien sluiten wij ook niet uit dat
bezuinigingen in de zorg in de nabije toekomst weer zullen leiden tot het aanpassen van het
vergoedingensysteem.

Op dit moment voeren wij gesprekken met diverse partijen om te zien of er mogelijkheden
zijn tot samenwerking of tot dienstverlening aan onze leden met als doel om het
lidmaatschap meerwaarde te kunnen geven. Zo denken wij bijvoorbeeld aan het instellen
van een “vraagbaak” of zelfs een intermediair.

Het zorglandschap wordt de laatste jaren steeds ondoorzichtiger en wij hebben gemerkt dat
velen het moeilijk vinden om hierin hun weg te vinden. Wellicht zou de Vereniging hierbij
een helpende hand kunnen bieden in de vorm van een centrale helpdesk voor de leden. Wij
zijn hierover in gesprek met een aantal partijen en hopen u hierover in de loop van het jaar
meer duidelijkheid te kunnen geven.

Ook andere vormen van zorg, die geen onderdeel uitmaken van het basispakket van de
zorgverzekeraars, maar wel aansluiten bij de behoefte van de leden, worden door ons
onderzocht. Ook hierover zijn wij in gesprek met zorgaanbieders. Het spreekt vanzelf dat het
doel van de Vereniging, zoals dit is benoemd in de statuten, leidend zal zijn.
Er zijn dus veel (oriënterende) gesprekken gaande. Wij houden u op de hoogte van het
resultaat.

Wel kunnen wij u al het volgende aanbieden:
Alle leden kunnen per direct gebruik maken van erkende zorghotels in Nederland. Dit is niet
alleen voor het verkrijgen van zorg of respijtzorg, maar ook voor een korte break of vakantie,
mits u hiervoor een indicatie heeft. De vergoeding die u als lid ontvangt is conform de
regeling zoals u gewend was bij een verblijf in Villa Overbosch.
Om de kwaliteit ook daadwerkelijk te kunnen garanderen worden de vergoeding alleen
uitgekeerd als het verblijf is verzorgd door een zorghotel met het SNHZ keurmerk. Kijkt u
hiervoor ook op: https://www.zorghotels.nl/kennisbank/snhz
Uiteraard heeft de vergoeding betrekking op het gedeelte dat niet door uw zorgverzekeraar
wordt gedekt.
Uiteraard zijn ook alle suggesties en adviezen van harte welkom en worden deze
meegenomen in de gedachtevorming.

Mail : info@dennenheuvel.com
Telefonisch : (085) 130 1887 (Ma – Do)

Met vriendelijke groet,
Mede namens de ledenraad,

Mark Steinfelder
Bestuurder Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel

*********************************

Hilversum, januari 2022

                                                                                                      

Nieuwsbrief Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel 2022

Geachte leden,

 

Allereerst wensen wij u een gezond nieuw jaar toe. 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij u ook graag informeren over de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze vereniging. 

 1. Voor het jaar 2022 zal geen contributie worden geheven. 

Dit heeft een heuglijke reden, namelijk dat onze financiële positie heel goed is.  Er zijn hiervoor echter ook andere redenen, namelijk dat wij ten gevolge van wisselingen van de zorgexploitanten van herstellingsoord “Overbosch”, wijzigingen in de regelingen voor de financiering van herstelzorg, en de Corona lock-downs, in de afgelopen jaren lang niet al onze beschikbare  financiële middelen nuttig voor onze leden hebben kunnen besteden.  

 1. Gedachtenvorming over de toekomst van onze vereniging. 

Bestuur en Ledenraad van onze vereniging zullen zich in de komende periode beraden op de vraag of onze vereniging in de toekomst nog van voldoende nut voor onze leden kan zijn, en of onze vereniging nog bestaansrecht heeft. 

Zo ja, hoe dan ? Zo neen, hoe kunnen we onze beschikbare financiële middelen  dan in overeenstemming met de statutaire voorschriften zo goed mogelijk besteden ?

Leden van onze vereniging die aan de gedachtenvorming hierover willen bijdragen kunnen hiertoe contact opnemen met bestuur en ledenraad, via het bureau van onze vereniging,  per mail, info@dennenheuvel.com , of telefonisch, 085 130 18 87 (maandag tot en met donderdag)

 1. Vacatures in Ledenraad 

Zeer binnenkort zullen er enkele vacatures in de Ledenraad ontstaan. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de bestuurder en de ledenraad van onze vereniging, via het bureau van onze vereniging, of bij de voorzitter van de Ledenraad, via hein.van.de.wal@chello.nl  

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Ledenraad van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel